زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهد و علم و تخصصی است که از زیر مجموعه های علم کنترل و برق بوده که به بررسی و اندازه گیری پارامترهایی چون دما - فشار - سطح سیالات - مقادیر PH و غلظت گازها میپردازد.

تجهیزات ابزاردقیق:

1.سنسور ها:

هر وسیله ای که قادر به اندازه گیری و تبدیل کمیت های فیزیکی (مانند: دما - رطوبت - فشار - وزن - حجم - مغناطیس و ...) به الکتریکی باشد سنسور نام دارد.

2.ترانسمیترها:

تجهیزی است که یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری کرده و آن را به مکانی دورتر مانند اتاق کنترل انتقال میدهد. ترانسمیترها به طور کلی از سه قسمت اصلی حس کننده - مبدل و تقویت کننده تشکیل میشوند.

3.فلومتر ها:

فلومتر یا دبی سنج وسیله ای است که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری میکند.

4.پوزیشنر:

وسیله ای است که در ارتباط با شیر کنترل و جهت تنظیم آن نصب میشود.

انواع پوزیشنر: 1. پنوماتیکی 2. آنالوگ جریان به فشار 3.دیجیتال

5.اکچوتیر:

نوعی موتور است در شیرهای کنترل برای تامین نیروی لازم جهت باز و بسته کردن شیر و قرار دادن آن در موقعیت مطلوب و مناسب با سیگنال ارسالی از طرف کنترلر. اکچوتیر ها در انواع مختلف نئوماتیکی - الکتریکی یا خودعملگر موجود هستند.